لينک هاي مرتبط با اين بخش
 حوزه ریاست
 رئیس واحد
 رئیس دفتر
 مدیریت گزینش
 مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی استان
 مدیریت حراست
 دفتر حقوقی
 مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
 مدیریت امور شاهد و ایثارگران
 ارتباط با ریاست
 اداره کل امور ورزشی
 اداره کل برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان
 حوزه معاونت پژوهش و فناوری
 معاون پژوهش و فناوری
 دفتر خدمات پژوهشی و تولید علم
 مدیریت خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی
 دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی
 مرکز انتشارات علمی
 باشگاه پژوهشگران جوان
 مرکز رشد واحد های فناور
 دفتر مدیریت دانش و توانمند سازی منابع انسانی
 حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 دفترنظارت وارزیابی آموزشی
 رئیس دفتر نظارت وارزیابی آموزشی
 کارگزینی هیئت علمی
 دفتر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 مدیریت برنامه ریزی آموزشی
 اداره امور هیات علمی
 حوزه معاونت اداری ومالی
 معاون اداری ومالی
 اداره کل امور اداری و مدیریت منابع انسانی
 اداره کل امور مالی و تسهیلات اعتباری
 صندوق رفاه دانشجویان
 حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی
 معاون دانشجویی فرهنگی
 اداره کل امور دانشجویی
 نقل و انتقال دانشجویی
 نظام وظیفه و امور مشمولین
 امور خوابگاهها
 سلف سرویس
 اداره کل فرهنگی و اجتماعی
 حوزه معاونت عمرانی
 معاون عمرانی
 مدیریت طراحی، اجرا و نظارت
 مدیریت نگهداری و تعمیرات
 معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان
 مدیریت برنامه و بودجه
 مدیریت امور اقتصادی و دانش بنیان
 معاون فرهنگی و اجتماعی
 دفتر فرهنگ اسلامی
 کانون قرآن و عترت
 ستاد اقامه نماز
نشانی:کرمان کیلومتر اول جاده جوپار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :