نام و نام خانوادگی : بابک آل طه کوهبنانی

لیسانس زمین شناسی  دانشگاه تربیت معلم تهران      1369    

فوق لیسانس زمین شناسی(پترولوژی) دانشگاه تهران1373    

 دکترای زمین شناسی (پترولوژی) دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم وتحقیقات)

1-   سوابق آموزشی

  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند از سال 1373 تا کنون

2-   سوابق اجرایی:

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند      از سال 1386 تا 1387

دبیر منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی  (شامل استانهای کرمان ،سیستان و بلوچستان وهرمزگان)    از سال

1387 تا 1389

دبیر منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی  (شامل استانهای کرمان  وهرمزگان)    از سال

1389 تا 1390

دبیر منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی  (شامل استانهای کرمان ویزد) از سال 1390 تا 1392

معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان

رییس شورای فرهنگی منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی

رییس شورای طرح و برنامه و بودجه منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی

عضو و دبیر هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در استان کرمان

عضو هیات گزینش عمومی جذب اعضای هیات علمی استان کرمان

دبیر شورای انتشارات منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی

نایب رییس کمیته بدوی هیات انتظامی اعضای هیات علمی منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی

رییس کمیته انضباطی  تجدید نظر دانشجویی منطقه هفت 

عضو شورای سیاستگزاری فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی کشور

عضو شورای راهبردی فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان کرمان

دبیر کمیسیون معاملات منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی

دبیر کمیته انضباطی تجدید نظر کارکنان منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی

 3- سوابق پژوهشی:

مقالات ارائه شده:

-        ماگماتیسم و تکتونو ماگماتیسم پرکامبرین پسین در ایران مرکزی، مجله علوم دانشگاه تهران،جلد2، شماره1، تابستان 1375.   

-        مطالعه پترولوژی و ارزیابی پتانسیلهای معدنی سنگهای آذرین شرق زرند،مجله بیابان،جلد1،شماره1، سال 1375.

-        اکسید روی(توتیا) و صنعت تهیه آن در کوهبنان،فصلنامه کرمان، موسسه اطلاعات .بهاروتابستان1375.

-        پتروگرافی و پتروژنز سنگهای آذرین منطقه جبال بارز ،مجله علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی،1384.

- مطالعه گسلهای دشت کرمان با استفاده از روش ژئوالکتریک ،اولین کنگره زمین شناسی دانشگاههای کشور،دانشگاه شهید باهنر کرمان،شهریور 1375.

- مطالعه پترولوژی و ژئوکرونولوژی سنگهای آذرین سری ریزو. اولین کنگره زمین شناسی دانشگاههای کشور،دانشگاه شهید باهنر کرمان،شهریور 1375.

- مطالعه گسلهای منطقه کرمان از لحاظ میزان کرنش و خطر زمینلرزه.اولین کنگره زمین شناسی دانشگاههای کشور،دانشگاه شهید باهنر کرمان،شهریور 1375.

- گسلش و ولکانیسم مرتبط با آن در شرق زرند، اولین کنگره زمین شناسی دانشگاههای کشور،دانشگاه شهید باهنر کرمان،شهریور 1375.

- صنعت تهیه اکسید روی (توتیا) در ایران باستان،نخستین کنگره بین المللی آرکئو متالورژی در آسیای میانه و باختری،اردیبهشت1376.

- کانسار چهل کوره از اکتشاف تا بهره بر داری. اولین سمینار ملی راه کارها و چالشهای توسعه.دانشگاه سیستان وبلوچستان،اسفند 83.

  طرحهای پژوهشی:

ارزیابی پتانسیل معدنی سنگهای آذرین شرق زرند ،کارفرما:مرکز تحقیقات بیابانی و کویری ایران،دانشگاه تهران 1373.(همکار طرح)

مطالعه لرزه خیزی وسایزموتکتونیک شهر کرمان، کارفرما:سازمان برنامه وبودجه استان کرمان،1375.(مجری طرح)

مطالعه سنگهای آذرین سری ریزو از دیدگاه عناصرکمیاب و ارزشمند، کارفرما: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند1377.(مجری طرح)

پترولوژی و ژئوشیمی گرانیت کوه سفید، کارفرما: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند1380.     (مجری طرح)

پتروگرافی وپترولوژی سنگهای آذرین وکانه زایی مس مرتبط با آن در منطقه جبال بارز(ریگان). کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران1382. (مجری طرح)

پترولوژی و کانه زایی مس در سنگهای آذرین جنوب شرق نصرآباد(یزد)، ، کارفرما: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند1383.(مجری طرح)

نشانی:کرمان کیلومتر اول جاده جوپار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :