مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات : عبدالرضا زرندی

آخرین مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری

رشته تحصیلی : ریاضی

عضو هیات علمی گروه آموزشی ریاضی

آدرس پست الکترونیک : zarandi@iauk.ac.ir

نشانی:کرمان کیلومتر اول جاده جوپار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :