نام: علیرضا
نام خانوادگی:  گودرزی
سوابق تحصیلی:  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از واحد علوم و تحقیقات
پست الکترونیکی: godarzi54@gmail.com
سوابق اجرایی: 
-  رئیس دفتر دبیر و مسئول دبیرخانه محرمانه منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی
-  رئیس دفتر معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان
-   کارشناس ارشد کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان
-    مسئول دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان. 
نشانی:کرمان کیلومتر اول جاده جوپار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :