نام:  رامین
 
نام خانوادگی:  طباطبایی میرحسینی
 
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
 
مرتبه علمی : استادیار
 
رشته تحصیلی: عمران
 
گرایش تحصیلی : سازه
 
پست الکترونیکی:    omrani@iauk.ac.ir
 
تلفن محل کار:    50-3201549-0341
نشانی:کرمان کیلومتر اول جاده جوپار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :