نام : فرخ

نام خانوادگی : رخ بخش زمین

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

سمت : رئیس دفتر نظارت و ارزیابی آموزشی دانشگاه / مدیرگروه مهندسی پزشکی

 دانشگاه محل فارغ التحصیلی:    دانشگاه پونا هندوستان - گروه بیوتکنولوژی

رشته تحصیلی: بیوتکنولوژی

گرایش تحصیلی:  بیوتکنولوژی میکروبی

آدرس: 

1.  مجتمع هیات علمی - طبقه دوم - گروه میکروبیولوژی و مهندسی پزشکی   تلفن:  3201321

 2. ساختمان شماره یک آموزش - طبقه همکف - دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه   تلفن:  3201509       

                       (کرمان - بلوار ولیعصر-  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان)

پست الکترونیک (شغلی): 
sanjesh@iauk.ac.ir

پست الکترونیک (شخصی): 

iaukmicrobiology@yahoo.com

 

سوابق علمی- آموزشی  و اجرائی :

 1. سر پرست آزمایشگاه تحقیقاتی گروه میکروبیولوژی 84-1382

2.  عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه آزاد اسلامی کرمان  84-1381

3. مسول دفتر سنجش و نظارت دانشگاه آزاد اسلامی کرمان 84-1381

4. عضو هیا ت های سنجش و نظارت منطقه 7 دانشگاه آزاد اسلامی 84-1382

5. عضو اصلی هیات مدبره انجمن میکروب شناسی ایران (وزارن بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - تهران) 82-1380

6. بازرس انجمن میکروب شناسی ایران (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  - تهران) 84-1382

7. عضو کمیته علمی اولین همایش نقش آزمایشگاه میکروب شناسی در پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی (دانشگاه علوم پزشکی  قزوین ) 1381

8.عضو کمیته علمی پنجمین کنگره سراسری میکروب شناسی  (دانشگاه علوم پزشکی اهواز)  1381

9.  عضو کمیته علمی ششمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران (دانشگاه علوم پزشکی تهران)  1382

10. عضو کمیته علمی انجمن اسلامی دانشجویان شبه قاره هند در پونا 88-1387 

11. دبیر شورای نظارت و ارزیابی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان 91-1390

12. مدیر گروه مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان 92-1390

13.  رئیس دفتر نظارت و ارزیابی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان  92-1391

14.   2012      Journal Referee: African Journal of Biotechnology                                         

15.    2012 Journal Referee: Jundishapur Journal of Pharmaceutical Products 

 

نشانی:کرمان کیلومتر اول جاده جوپار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :