نام : مجتبی
 
 نام خانوادگی : لشکری
 
 کارشناس حقوقی
 
تلفن : 31321530 -034
 
مهمترین وظایف و اقدامات اداره حقوقی دانشگاه
 
اظهار نظر نسبت به کلیه مسائل حقوقی دانشگاه
بررسی و اظهار نظر در مورد تطبیق تصمیمات مسئولان واحد با قوانین و مقررات مورد عمل و ارائه راهنمایی های حقوقی لازم
طرح دعاوی در محاکم و پاسخگویی لازم و پیگیری امر تا حصول نتیجه در جهت تامین حقوق و منافع قانونی دانشگاه
وصول مطالبات دانشگاه از اشخاص و مو سسات از طریق تعقیب عملیات اجرایی ثبت یا اجرایی محاکم دادگستری
انجام کلیه امور  حقوقی دانشگاه
اظهار نظر و ارائه راهنمایی لازم جهت تنظیم متن حقوقی قراردادهای مختلف
تهیه وتنظیم فرم ها مربوط به به قراردادهای تیپ خرید و فروش کالا و خدمات
نظارت در ضمن اجرای قراردادها,مقاوله نامه ها، جعاله نامه ها و موافقت نامه هایی که به  نحوی دانشگاه ذینفع یاشد.
شرکت در کمیسیون های مختلف منعقد در دانشگاه به منظور ارائه طریق قانونی وصولها.
 گرد اوری، تنظیم و نگهداری و به هنگام کردن کلیه قوانین و مقررات  ائین نامه ها و بخشنامه های مرتبط با وظایف
 تهیه و تنظیم ائین نامه ها و مقررات عمومی و ابلاغ به واحدهای مربوطه و فعالیت های دانشگاه
 بررس اظهار نظر ارائه راهنمایی لازم در خصوص ائین نامه ها و مقررات مورد عمل یا پیشنهادی 
 
نشانی:کرمان کیلومتر اول جاده جوپار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :