سخنرانی دکتر عارف در جمع دانشجویان
سخنرانی دکتر عارف در جمع دانشجویان: عکس شماره 1 / 10
سخنرانی دکتر عارف در جمع دانشجویان10
720 * 478 (55 KB) 
سخنرانی دکتر عارف در جمع دانشجویان
سخنرانی دکتر عارف در جمع دانشجویان: عکس شماره 2 / 10
سخنرانی دکتر عارف در جمع دانشجویان9
720 * 478 (47 KB) 
سخنرانی دکتر عارف در جمع دانشجویان
سخنرانی دکتر عارف در جمع دانشجویان: عکس شماره 3 / 10
سخنرانی دکتر عارف در جمع دانشجویان8
720 * 478 (57 KB) 
سخنرانی دکتر عارف در جمع دانشجویان
سخنرانی دکتر عارف در جمع دانشجویان: عکس شماره 4 / 10
سخنرانی دکتر عارف در جمع دانشجویان7
720 * 478 (78 KB) 
سخنرانی دکتر عارف در جمع دانشجویان
سخنرانی دکتر عارف در جمع دانشجویان: عکس شماره 5 / 10
سخنرانی دکتر عارف در جمع دانشجویان6
720 * 478 (49 KB) 
سخنرانی دکتر عارف در جمع دانشجویان
سخنرانی دکتر عارف در جمع دانشجویان: عکس شماره 6 / 10
سخنرانی دکتر عارف در جمع دانشجویان5
720 * 478 (41 KB) 
سخنرانی دکتر عارف در جمع دانشجویان
سخنرانی دکتر عارف در جمع دانشجویان: عکس شماره 7 / 10
سخنرانی دکتر عارف در جمع دانشجویان4
720 * 478 (77 KB) 
سخنرانی دکتر عارف در جمع دانشجویان
سخنرانی دکتر عارف در جمع دانشجویان: عکس شماره 8 / 10
سخنرانی دکتر عارف در جمع دانشجویان3
720 * 478 (65 KB) 
سخنرانی دکتر عارف در جمع دانشجویان
سخنرانی دکتر عارف در جمع دانشجویان: عکس شماره 9 / 10
سخنرانی دکتر عارف در جمع دانشجویان2
720 * 478 (56 KB) 
سخنرانی دکتر عارف در جمع دانشجویان
سخنرانی دکتر عارف در جمع دانشجویان: عکس شماره 10 / 10
سخنرانی دکتر عارف در جمع دانشجویان1
720 * 478 (54 KB) 
1
نشانی:کرمان کیلومتر اول جاده جوپار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :