بازدید مهندس محسن هاشمی رفسنجانی از پروژه های عمرانی واحد کرمان
بازدید مهندس محسن هاشمی رفسنجانی از پروژه های عمرانی واحد کرمان: عکس شماره 1 / 11
بازدید معاون عمرانی از پروژه های واحد کرمان11
720 * 478 (83 KB) 
بازدید مهندس محسن هاشمی رفسنجانی از پروژه های عمرانی واحد کرمان
بازدید مهندس محسن هاشمی رفسنجانی از پروژه های عمرانی واحد کرمان: عکس شماره 2 / 11
بازدید معاون عمرانی از پروژه های واحد کرمان10
720 * 478 (42 KB) 
بازدید مهندس محسن هاشمی رفسنجانی از پروژه های عمرانی واحد کرمان
بازدید مهندس محسن هاشمی رفسنجانی از پروژه های عمرانی واحد کرمان: عکس شماره 3 / 11
بازدید معاون عمرانی از پروژه های واحد کرمان9
720 * 478 (46 KB) 
بازدید مهندس محسن هاشمی رفسنجانی از پروژه های عمرانی واحد کرمان
بازدید مهندس محسن هاشمی رفسنجانی از پروژه های عمرانی واحد کرمان: عکس شماره 4 / 11
بازدید معاون عمرانی از پروژه های واحد کرمان8
720 * 478 (38 KB) 
بازدید مهندس محسن هاشمی رفسنجانی از پروژه های عمرانی واحد کرمان
بازدید مهندس محسن هاشمی رفسنجانی از پروژه های عمرانی واحد کرمان: عکس شماره 5 / 11
بازدید معاون عمرانی از پروژه های واحد کرمان7
720 * 478 (62 KB) 
بازدید مهندس محسن هاشمی رفسنجانی از پروژه های عمرانی واحد کرمان
بازدید مهندس محسن هاشمی رفسنجانی از پروژه های عمرانی واحد کرمان: عکس شماره 6 / 11
بازدید معاون عمرانی از پروژه های واحد کرمان6
720 * 478 (45 KB) 
بازدید مهندس محسن هاشمی رفسنجانی از پروژه های عمرانی واحد کرمان
بازدید مهندس محسن هاشمی رفسنجانی از پروژه های عمرانی واحد کرمان: عکس شماره 7 / 11
بازدید معاون عمرانی از پروژه های واحد کرمان5
720 * 478 (55 KB) 
بازدید مهندس محسن هاشمی رفسنجانی از پروژه های عمرانی واحد کرمان
بازدید مهندس محسن هاشمی رفسنجانی از پروژه های عمرانی واحد کرمان: عکس شماره 8 / 11
بازدید معاون عمرانی از پروژه های واحد کرمان4
720 * 478 (52 KB) 
بازدید مهندس محسن هاشمی رفسنجانی از پروژه های عمرانی واحد کرمان
بازدید مهندس محسن هاشمی رفسنجانی از پروژه های عمرانی واحد کرمان: عکس شماره 9 / 11
بازدید معاون عمرانی از پروژه های واحد کرمان3
720 * 478 (62 KB) 
بازدید مهندس محسن هاشمی رفسنجانی از پروژه های عمرانی واحد کرمان
بازدید مهندس محسن هاشمی رفسنجانی از پروژه های عمرانی واحد کرمان: عکس شماره 10 / 11
بازدید معاون عمرانی از پروژه های واحد کرمان1
720 * 478 (48 KB) 
بازدید مهندس محسن هاشمی رفسنجانی از پروژه های عمرانی واحد کرمان
بازدید مهندس محسن هاشمی رفسنجانی از پروژه های عمرانی واحد کرمان: عکس شماره 11 / 11
بازدید معاون عمرانی از پروژه های واحد کرمان2
720 * 478 (51 KB) 
1
نشانی:کرمان کیلومتر اول جاده جوپار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :