بازدید ریاست واحد از شهرک فناوری آزاد کرمان
بازدید ریاست واحد از شهرک فناوری آزاد کرمان: عکس شماره 1 / 8
بازدید ریاست واحد از شهرک فناوری آزاد کرمان8
720 * 478 (62 KB) 
بازدید ریاست واحد از شهرک فناوری آزاد کرمان
بازدید ریاست واحد از شهرک فناوری آزاد کرمان: عکس شماره 2 / 8
بازدید ریاست واحد از شهرک فناوری آزاد کرمان7
720 * 478 (44 KB) 
بازدید ریاست واحد از شهرک فناوری آزاد کرمان
بازدید ریاست واحد از شهرک فناوری آزاد کرمان: عکس شماره 3 / 8
بازدید ریاست واحد از شهرک فناوری آزاد کرمان6
720 * 478 (93 KB) 
بازدید ریاست واحد از شهرک فناوری آزاد کرمان
بازدید ریاست واحد از شهرک فناوری آزاد کرمان: عکس شماره 4 / 8
بازدید ریاست واحد از شهرک فناوری آزاد کرمان5
720 * 478 (68 KB) 
بازدید ریاست واحد از شهرک فناوری آزاد کرمان
بازدید ریاست واحد از شهرک فناوری آزاد کرمان: عکس شماره 5 / 8
بازدید ریاست واحد از شهرک فناوری آزاد کرمان4
720 * 478 (44 KB) 
بازدید ریاست واحد از شهرک فناوری آزاد کرمان
بازدید ریاست واحد از شهرک فناوری آزاد کرمان: عکس شماره 6 / 8
بازدید ریاست واحد از شهرک فناوری آزاد کرمان3
720 * 478 (57 KB) 
بازدید ریاست واحد از شهرک فناوری آزاد کرمان
بازدید ریاست واحد از شهرک فناوری آزاد کرمان: عکس شماره 7 / 8
بازدید ریاست واحد از شهرک فناوری آزاد کرمان2
720 * 478 (46 KB) 
بازدید ریاست واحد از شهرک فناوری آزاد کرمان
بازدید ریاست واحد از شهرک فناوری آزاد کرمان: عکس شماره 8 / 8
بازدید ریاست واحد از شهرک فناوری آزاد کرمان1
720 * 478 (53 KB) 
1
نشانی:کرمان کیلومتر اول جاده جوپار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :