مراسم جشن تکلیف فرزندان اساتید و کارکنان واحد
مراسم جشن تکلیف فرزندان اساتید و کارکنان واحد: عکس شماره 1 / 6
مراسم جشن تکلیف فرزندان اساتید و کارکنان واحد6
720 * 450 (57 KB) 
مراسم جشن تکلیف فرزندان اساتید و کارکنان واحد
مراسم جشن تکلیف فرزندان اساتید و کارکنان واحد: عکس شماره 2 / 6
مراسم جشن تکلیف فرزندان اساتید و کارکنان واحد5
720 * 450 (58 KB) 
مراسم جشن تکلیف فرزندان اساتید و کارکنان واحد
مراسم جشن تکلیف فرزندان اساتید و کارکنان واحد: عکس شماره 3 / 6
مراسم جشن تکلیف فرزندان اساتید و کارکنان واحد4
720 * 450 (62 KB) 
مراسم جشن تکلیف فرزندان اساتید و کارکنان واحد
مراسم جشن تکلیف فرزندان اساتید و کارکنان واحد: عکس شماره 4 / 6
مراسم جشن تکلیف فرزندان اساتید و کارکنان واحد3
720 * 450 (67 KB) 
مراسم جشن تکلیف فرزندان اساتید و کارکنان واحد
مراسم جشن تکلیف فرزندان اساتید و کارکنان واحد: عکس شماره 5 / 6
مراسم جشن تکلیف فرزندان اساتید و کارکنان واحد2
720 * 450 (62 KB) 
مراسم جشن تکلیف فرزندان اساتید و کارکنان واحد
مراسم جشن تکلیف فرزندان اساتید و کارکنان واحد: عکس شماره 6 / 6
مراسم جشن تکلیف فرزندان اساتید و کارکنان واحد1
720 * 450 (49 KB) 
1
نشانی:کرمان کیلومتر اول جاده جوپار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :