کارگاه ارزیابی مقالات و کنفرانس‌های بی‌اعتبار
کارگاه ارزیابی مقالات و کنفرانس‌های بی‌اعتبار: عکس شماره 1 / 9
کارگاه ارزیابی مقالات و کنفرانس‌های بی‌اعتبار10
700 * 467 (107 KB) 
کارگاه ارزیابی مقالات و کنفرانس‌های بی‌اعتبار
کارگاه ارزیابی مقالات و کنفرانس‌های بی‌اعتبار: عکس شماره 2 / 9
کارگاه ارزیابی مقالات و کنفرانس‌های بی‌اعتبار9
700 * 467 (130 KB) 
کارگاه ارزیابی مقالات و کنفرانس‌های بی‌اعتبار
کارگاه ارزیابی مقالات و کنفرانس‌های بی‌اعتبار: عکس شماره 3 / 9
کارگاه ارزیابی مقالات و کنفرانس‌های بی‌اعتبار8
700 * 467 (114 KB) 
کارگاه ارزیابی مقالات و کنفرانس‌های بی‌اعتبار
کارگاه ارزیابی مقالات و کنفرانس‌های بی‌اعتبار: عکس شماره 4 / 9
کارگاه ارزیابی مقالات و کنفرانس‌های بی‌اعتبار6
700 * 467 (118 KB) 
کارگاه ارزیابی مقالات و کنفرانس‌های بی‌اعتبار
کارگاه ارزیابی مقالات و کنفرانس‌های بی‌اعتبار: عکس شماره 5 / 9
کارگاه ارزیابی مقالات و کنفرانس‌های بی‌اعتبار4
700 * 467 (119 KB) 
کارگاه ارزیابی مقالات و کنفرانس‌های بی‌اعتبار
کارگاه ارزیابی مقالات و کنفرانس‌های بی‌اعتبار: عکس شماره 6 / 9
کارگاه ارزیابی مقالات و کنفرانس‌های بی‌اعتبار3
700 * 467 (133 KB) 
کارگاه ارزیابی مقالات و کنفرانس‌های بی‌اعتبار
کارگاه ارزیابی مقالات و کنفرانس‌های بی‌اعتبار: عکس شماره 7 / 9
کارگاه ارزیابی مقالات و کنفرانس‌های بی‌اعتبار2
700 * 467 (135 KB) 
کارگاه ارزیابی مقالات و کنفرانس‌های بی‌اعتبار
کارگاه ارزیابی مقالات و کنفرانس‌های بی‌اعتبار: عکس شماره 8 / 9
کارگاه ارزیابی مقالات و کنفرانس‌های بی‌اعتبار 1
700 * 467 (109 KB) 
کارگاه ارزیابی مقالات و کنفرانس‌های بی‌اعتبار
کارگاه ارزیابی مقالات و کنفرانس‌های بی‌اعتبار: عکس شماره 9 / 9
کارگاه ارزیابی مقالات و کنفرانس‌های بی‌اعتبار
700 * 467 (130 KB) 
1
نشانی:کرمان کیلومتر اول جاده جوپار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :