نماهایی از واحد کرمان
نماهایی از واحد کرمان: عکس شماره 1 / 28
تالار همايش دانشكده ادبيات و علوم انساني
700 * 473 (132 KB) 
نماهایی از واحد کرمان
نماهایی از واحد کرمان: عکس شماره 2 / 28
مجتمع خوابگاهي
700 * 465 (128 KB) 
نماهایی از واحد کرمان
نماهایی از واحد کرمان: عکس شماره 3 / 28
استخر و مجموعه ورزشي
700 * 485 (149 KB) 
نماهایی از واحد کرمان
نماهایی از واحد کرمان: عکس شماره 4 / 28
اتاق ويژه مهمانسراي مركزي
700 * 467 (130 KB) 
نماهایی از واحد کرمان
نماهایی از واحد کرمان: عکس شماره 5 / 28
مجتمع خوابگاهها
700 * 465 (95 KB) 
نماهایی از واحد کرمان
نماهایی از واحد کرمان: عکس شماره 6 / 28
دانشكده پزشكي
700 * 467 (121 KB) 
نماهایی از واحد کرمان
نماهایی از واحد کرمان: عکس شماره 7 / 28
بناي يادمان شهداي گمنام
700 * 467 (194 KB) 
نماهایی از واحد کرمان
نماهایی از واحد کرمان: عکس شماره 8 / 28
دانشكده علوم پايه
700 * 467 (117 KB) 
نماهایی از واحد کرمان
نماهایی از واحد کرمان: عکس شماره 9 / 28
لابراتوار زبان
700 * 473 (132 KB) 
نماهایی از واحد کرمان
نماهایی از واحد کرمان: عکس شماره 10 / 28
دانشكده پرستاري
700 * 525 (231 KB) 
نماهایی از واحد کرمان
نماهایی از واحد کرمان: عکس شماره 11 / 28
كتابخانه مركزي
700 * 525 (154 KB) 
نماهایی از واحد کرمان
نماهایی از واحد کرمان: عکس شماره 12 / 28
سردرب
700 * 467 (120 KB) 
نماهایی از واحد کرمان
نماهایی از واحد کرمان: عکس شماره 13 / 28
بناي يادمان شهداي گمنام
700 * 467 (87 KB) 
نماهایی از واحد کرمان
نماهایی از واحد کرمان: عکس شماره 14 / 28
مسجد واحد
700 * 467 (111 KB) 
نماهایی از واحد کرمان
نماهایی از واحد کرمان: عکس شماره 15 / 28
گلخانه آموزشي و تحقيقاتي
700 * 467 (219 KB) 
نماهایی از واحد کرمان
نماهایی از واحد کرمان: عکس شماره 16 / 28
سالن پذيرايي مهمانسراي مركزي
700 * 467 (108 KB) 
نماهایی از واحد کرمان
نماهایی از واحد کرمان: عکس شماره 17 / 28
دانشكده فني و مهندسي
700 * 467 (173 KB) 
نماهایی از واحد کرمان
نماهایی از واحد کرمان: عکس شماره 18 / 28
تالار حافظ
700 * 467 (137 KB) 
نماهایی از واحد کرمان
نماهایی از واحد کرمان: عکس شماره 19 / 28
دانشكده ادبيات و علوم انساني
700 * 467 (129 KB) 
نماهایی از واحد کرمان
نماهایی از واحد کرمان: عکس شماره 20 / 28
سالن اجلاس
700 * 467 (123 KB) 
نماهایی از واحد کرمان
نماهایی از واحد کرمان: عکس شماره 21 / 28
كتابخانه مركزي
700 * 467 (141 KB) 
نماهایی از واحد کرمان
نماهایی از واحد کرمان: عکس شماره 22 / 28
تالار حافظ
700 * 467 (116 KB) 
نماهایی از واحد کرمان
نماهایی از واحد کرمان: عکس شماره 23 / 28
نماهایی از واحد کرمان (26)
700 * 525 (174 KB) 
نماهایی از واحد کرمان
نماهایی از واحد کرمان: عکس شماره 24 / 28
نماهایی از واحد کرمان (22)
700 * 525 (153 KB) 
نماهایی از واحد کرمان
نماهایی از واحد کرمان: عکس شماره 25 / 28
نماهایی از واحد کرمان (21)
700 * 525 (220 KB) 
نماهایی از واحد کرمان
نماهایی از واحد کرمان: عکس شماره 26 / 28
نماهایی از واحد کرمان (17)
700 * 525 (117 KB) 
نماهایی از واحد کرمان
نماهایی از واحد کرمان: عکس شماره 27 / 28
نماهایی از واحد کرمان (16)
700 * 525 (149 KB) 
نماهایی از واحد کرمان
نماهایی از واحد کرمان: عکس شماره 28 / 28
نماهایی از واحد کرمان (15)
700 * 525 (203 KB) 
1
نشانی:کرمان کیلومتر اول جاده جوپار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :